June 15, 2024
11 11 11 AM
Orët plotësuese dhe shtuese / Ek ve ilave / Дотатна и дополнителна настава
8 Marsi | 8 Март | 8 Mart
Urime 7 Marsin
Orari i orëve shtuese dhe plotësuese
Proje: KİTAPTAN HAYALE, HAYALDEN KALEME
Lajmërim | Bildiri | Соопштение
SH.F.K ISTIKBALL TETOVE | İSTİKBAL B.İ.Ö.O. KALKANDELEN

Misioni dhe vizioni

Misioni: Shkolla jonë do të tentojë që puna në shkollë të bazohet në bazë të të drejtave të
fëmijëve dhe multikulturalizmit si dhe me përfshirjen e inkluzivitetit ku çdo fëmijë do të
përparojë sipas aftësive individuale dhe zhvillimin e aftësive për të drejtat, obligimet si dhe
respektimin e ndërsjelltë. Do të mundësojmë arsim cilësor me çrast nxënësit do të mund të
fitojnë dituri, aftësi si dhe shkathtësi të cilat janë të nevojshme për funksionim të përditshëm.

Visioni: Shkolla jonë është mjedisi i cili e përkrah zhvillimin individual të nxënësve , i respekton
gjinitë, religjionet si dhe përkatësinë e ndryshme të etniteteve.Vizioni ynë është është të
bëhemi shkollë, model në vend dhe në rajon e njohur për promovimin e stilit të jetës dhe për të
krijuar qytetarin e formuar globalisht.

Qëllimi: Përfitimi i diturive të përhershme dhe aplikuese si dhe aftësimi i nxënësve për jetën e
mëtutjeshme dhe zhvillimin individual.